top of page

Datganiadau

Rhywioldeb

Mae Cristnogaeth 21 yn fudiad sy’n dathlu amrywiaeth y ddynoliaeth ac sy’n hyrwyddo ymagwedd gynhwysol at faterion sy’n ymwneud â ffydd. Nid yw Cristnogaeth 21 yn cymeradwyo unrhyw ymgais i wahaniaethu yn erbyn pobl ar sail nodweddion sy’n rhan o’u hunaniaeth. Yng nghyswllt ein rhywioldeb amrywiol anogwn ymagwedd oddefgar; ac rydym yn croesawu unrhyw ymgais i wella dealltwriaeth unigolion a grwpiau o amrywiaeth y ddynoliaeth. At hynny, gresynwn at unrhyw ymgais i ddefnyddio’r Ysgrythurau i gondemnio ac allgau unigolion ar sail eu rhywioldeb neu unrhyw nodwedd arall o‘u hunaniaeth gynhenid. Daliwn fod gweinidogaeth Iesu yn gyson gynhwysol a bod pawb ohonom yn un yng Nghrist.

(Tachwedd 2020)

bottom of page