top of page

Datganiadau

Rhywioldeb

Mae Cristnogaeth 21 yn fudiad sy’n dathlu amrywiaeth y ddynoliaeth ac sy’n hyrwyddo ymagwedd gynhwysol at faterion sy’n ymwneud â ffydd. Nid yw Cristnogaeth 21 yn cymeradwyo unrhyw ymgais i wahaniaethu yn erbyn pobl ar sail nodweddion sy’n rhan o’u hunaniaeth. Yng nghyswllt ein rhywioldeb amrywiol anogwn ymagwedd oddefgar; ac rydym yn croesawu unrhyw ymgais i wella dealltwriaeth unigolion a grwpiau o amrywiaeth y ddynoliaeth. At hynny, gresynwn at unrhyw ymgais i ddefnyddio’r Ysgrythurau i gondemnio ac allgau unigolion ar sail eu rhywioldeb neu unrhyw nodwedd arall o‘u hunaniaeth gynhenid. Daliwn fod gweinidogaeth Iesu yn gyson gynhwysol a bod pawb ohonom yn un yng Nghrist.

(Tachwedd 2020)

Y Sefyllfa yn Gasa: 18 Hydref 2023

Erbyn hyn mae nifer fawr o eglwysi’r byd, gan cynnwys Cyngor Eglwysi’r Byd, yn galw am ddiwedd i’r lladd a’r dinistr yn y Dwyrain Canol. Mae arweinwyr eglwysi o bob traddodiad yn Jerwsalem wedi anfon neges i’r awdurdodau Israelaidd ac arweinwyr Hamas yn galw am atal y rhyfela. Mae’r enwadau a nifer fawr o eglwysi Cymru wedi gwneud yr un apêl, megis Sasiwn y Gogledd o Eglwys Bresbyteraidd Cymru ddoe. Ddoe hefyd gwelwyd gwallgofrwydd y rhyfela hwn pan fomiwyd Ysbyty Ahli yn Gasa a lladd o leiaf 500 o gleifion, plant, meddygon a nyrsys wrth ei gwaith. Os nad yw hyn yn drosedd yn erbyn y ddynoliaeth (heb sôn am dorri ‘rheolau rhyfel’) mae’n anodd gwybod beth yw trosedd o’r fath.

Safwn dros heddwch ac undeb a gweddïwn dros y rhai sydd wedi dioddef yn sgil yr ymosodiadau yn Israel a Phalesteina – dioddefwyr wedi eu dal ynghanol cylch treisgar o ddialedd. Ategwn eiriau ein cyd-Gristnogion yn Jerwsalem a thrwy’r byd, “fel gwarchodwyr y ffydd Gristnogol a’n gwreiddiau’n ddwfn yn y Tir Sanctaidd, safwn ochr yn ochr â phobl yr ardal hon sy’n dioddef canlyniadau dinistriol gwrthdaro parhaus. Mae ein ffydd, a sefydlwyd ar ddysgeidiaeth Iesu Grist, yn ein cymell i eiriol am ddiwedd i bob gweithred dreisgar a milwrol sy’n gwneud drwg i ddinasyddion Israelaidd a Phalestinaidd ...”

 

Ein gobaith a’n gweddi daer yw y bydd pob ochr yn cymryd sylw o’r alwad hon am roi diwedd i’r trais ar unwaith. Plediwn ar arweinwyr gwleidyddol ac awdurdodau i ddod at ei gilydd mewn trafodaethau cywir i geisio datrysiad tymor hir fydd yn hybu cyfiawnder, heddwch a chymod i bobl y wlad hon sydd wedi ysgwyddo baich gwrthdaro am lawer rhy hir.

bottom of page