top of page

Euog ? Di-euog !


‘Dyna f’erthygl wedi mynd’ meddyliais wrth ddarllen colofn Anna Jane ddydd Sul diwethaf ( Chwefror 25 ).  Pe buaswn wedi sgwennu’r erthygl yn gynt  – fuaswn i ddim yn y picil yma!  Mwynheais glywed am drafodaethau CWM ( Cyngor Cenhadaeth Byd )  ond, go drapia, roedd yn dweud cymaint yr oeddwn i am ei ddweud! 

 

Dros y blynyddoedd dwi wedi clywed llawer o bregethu am fy meiau, am fod yn bechadur oedd angen ei harbed.  Clywed am f’euogrwydd, ynghyd â phawb arall, er nad oedd llawer o fanylder yn y cyhuddiad.  Gwn i mi wneud llawer o bethau na ddylwn fod wedi eu gwneud;  fbd fy meddyliau yn aml yn rhai anheilwng; fy mod yn llawer llai na pherffaith.  Ond rhywsut, er cywilydd i mi,  doeddwn i erioed wedi teimlo bod fy mhechodau mor erchyll fel bod angen i Dduw aberthu ei hun i’m gwared ohonynt.

 

Dwi wedi bod yn hynod o ffodus , fel y dywed fy nghymydog ‘Rydym ni wedi ennill loteri bywyd.’  Chefais i ddim byw drwy ryfel byd (er bod Gogledd Iwerddon yn rhyfel cartref)  Mi ges addysg am ddim – ysgol gynradd, uwchradd a dwy Brifysgol.  Mi gefais ofal meddygol drwy mywyd, gan gynnwys gofal deintyddol.  Mi gefais ddŵr glân, ynni parhaol a bwyd digonol.  Cefais arian digonol i gael tŷ cysurus , dillad, llyfrau, modd i deithio, ac insiwrin rhag ofn damweiniau.  A chynnal fy nheulu hoff.

 

Do, mi gefais y pethau hyn i gyd.  Gwn bellach i mi gael hyn i gyd oherwydd fy mod yn rhan o sustemau sydd yn ein cynnal, bron heb i ni sylwi arnynt ;bod ein cymdeithas yn dibynnu gymaint ar sustemau anghyfiawn – ein dibyniaeth ar dlodi  miliynnau ac ar werthu arfau; bod y teithio wnaethom, y pethau brynasom yn cyfrannu at yr argyfwng amgylcheddol sydd yn wynebu’r byd; a’m bod yn perthyn i Gymru, Prydain ac Ewrop sydd ,yn ôl Anna Jane, yn ‘wledydd sydd wedi bod ac yn parhau wrth wraidd y broblem.’

 

Ac mae hyn yn fy nwysbigo, yn fy mhoeni.  Rydw i yn rhan annatod o fradychu’r Cread a’m cymydog.  Dwi’n teimlo’n euog am beth dwi’n ei adael i’m plant a’m hwyrion.  Dwi’n teimlo’n gyfrifol am Balestina a’r Uyghurs - mae’r rhestr yn ddiddiwedd.  Gwn fy mod wedi fy nal mewn rhwydwaith hollol bechadurus y ces fantais ohoni, ond na allaf ddianc rhagddi.

 

Dwi’n rhan o’r sustemau â nodir gan CWM yr wyf yn elwa oddi wrthynt.

 

Wrth ddychwelyd i Landudno ar ôl fy strôc gwelais cymaint o sgaffaldiau tu allan i eglwysi a chapeli’r dre.   Dyna’r ffocws – cadw’n adeiladau i fynd.  Mae’r profiadau o fod yn sâl, o fynd yn hŷn, o golli ynni,  o weld anhrefn y byd, wedi ei gwneud yn anoddach i mi ‘ymrafael â’r euogrwydd’ sonir amdano gan CWM.   Mae’n alwad arnom i ollwng cymaint wnaeth fy mywyd i mor hyfryd.  Bydd rhaid newid popeth –  hawdd i mi ddweud yntê? 

 

Diolch i’r rhai sydd yn gwneud yr arberth- fel y Tad Felice Palamara yn Cessaniti, heddiw’n peryglu ei fywyd wrth wrthwynebu’r  Mafia ac Alexei Navalny gerddodd i gell y gelyn.

 

Nia Higginbotham

 


 

Comentarios


bottom of page